CHARLES DOBIE : GENEALOGY
Ottawa, Ontario, about 1970
Helen Dobie, Ottawa, 1970.
Helen Dobie, shopping at the Byward Market, Ottawa, 1970.

HOMEDOBIETOP Menu for these photos